Küsi pakkumist

Kas müüa või mitte müüa metsamaad?

Metsamaad on mõistlik müüa, kui endal ei ole pikas perspektiivis plaanis metsa hooldada ja majandada. Loomulikult võib metsaomanikul olla soov oma metsa hoida, lootuses tulevikus kõrgemat hinda saada, kuid arvestama peab sellisel juhul ka sellega, et raieküps mets hakkab ajas hoopis oma väärtust kaotama, kuna haigustekitajate risk kasvab aasta-aastalt koos metsa vananemisega. Seetõttu võiks oma metsa tulevikule mõelda juba täna. Metsa ja metsamaa hinnad on pidevas muutuses, seega parim viis hinda teada saada on meiega ühendust võtta ja esitada meile hinnapäring. Pakkumise tegemist lihtsustab metsamajandamiskava olemasolu, mille andmete põhjal saame teha indikatiivse pakkumise. Kui metsamajandamiskava puudub, saame hinna määrata meie metsataksaatorite abiga.

 

  Hinnapäring  Millal tasub metsa või raieõiguse müümisele mõelda?

  Omanikule, kes ei ela oma metsa läheduses, on mõistlik metsakinnistu müüa, sest kinnistu müümisel ei kaasne hilisemaid metsa hooldus- ja majandamisprobleeme, mida on distantsilt keeruline korraldada. Raieõigus on sobiv pigem maaomanikule, kes elab vahetult metsa lähedal ja lisaks omab teadmisi metsade majandamisest.

   

  • Kinnistu asub oma elukohast kaugel;
  • Metsa hooldamine ja majandamine käib endal üle jõu (väikeste metsatükkide majandamine on väljakutse, kui puudub tehnika ja aeg sellega tegelemiseks);
  • Kinnistu asub looduskaitse või muu piiranguga alal (õigusaktide tõlgendamine muudab majandamise keerukaks);
  • Tegemist metsaga, mis on madala tootlikkusega (nt soometsaga, mis alaliselt liigniiske, ei kasva ja uuene).

  Metsa ja metsamaa hind

  Metsa hind sõltub väga palju olukorrast puiduturul. Kuna turg on kõikuv, siis on ka hinnad ajas muutuvad. Hetkel hoiab 2022. aasta 10. juulist kehtima hakanud puidu impordikeeld Venemaalt puidu hinna endiselt kõrgena. Kasvava metsa keskmine hind viimasel poolaastal on jäänud vahemikku 40 – 75 eur/tm ning metsamaa keskmine hind vahemikku 1500 – 2000 eur/ha. Kõige kõrgem metsamaa hektari hind on hetkel männikutel, mis võib olla kuni 37 000 eur/ha (metsa tagavara umbes 400 tm).

  Energiakriisi tulemusel on oluliselt kasvanud küttepuu ja puiduhakke hinnad. Lepa hind on kerkinud võrreldes eelmise aastaga üle kahe korra. Puiduhakke hind on kasvanud võrreldes eelmise aastaga üle 100 %.

  Kuidas kujuneb metsa hind?

  Metsa asukoht ja juurdepääs

  Metsa hind sõltub metsa asukohast, sest see on otseselt seotud kulutustega metsatehnika ja metsamaterjali transpordile. Mida lähemal ollakse lõppostjale, seda suurem tulu kujuneb metsaomanikule. Puidu väljavedu lihtsustavad ametlike juurdepääsuteede olemasolu ja hea ligipääsetavus. Samuti on keskmiselt rohkem väärt need metsad, mida saab aastaläbi majandada (nt kuival ja kõval pinnasel).

   

  Metsamaa pindala ja puidumaht

  Olulised on metsakinnistu pindala ja kasvava metsa kogumaht. Mida suurem on kinnistu ja raiemaht, seda rohkem kompenseerib see metsa ülestöötamisele tehtavaid kulutusi ja loob parema hinna metsaomanikule.

  Kasvava metsa sortiment- oluline hinnakujundaja

  Metsa hinna määrab ka kasvava metsa sortiment. Vähemväärtuslikumaks peetakse kinnistuid, kus puistus on valdavalt kiirekasvulised lehtpuud. Need sobivad peamiselt kütte- ja hakkepuuks. Väärtuslikumad on aeglaselt kasvavad leht- ja okaspuud, millest saab palki.

  Hooldusraiete kvaliteet tagab tugeva tulevikumetsa

  Metsa hinda mõjutab eelnevalt tehtud metsa hooldusraiete kvaliteet. Küps mets, mis on sirgetüveline, hästi laasunud ja haigustevaba (pole mädanikke, üraskikahjustusi, juurepessu jms) on väärtuslikum. Õigeaegselt tehtud valgustus- ja harvendusraie annavad esinduslikematele puudele vajaliku kasvuruumi ja võimaluse saada hiljem kvaliteetset puitu.

  Piirangud mõjutavad metsa hinda

  Teatav mõju metsamaa hinnale võib olla ka metsa kinnistule või piirkonnale kehtivatel piirangutel. Näiteks pärsivad looduskaitsealadel asuva metsa majandamise kitsendused metsade majandamist, mistõttu võib tavapäraselt nende kinnistute hind olla madalam.

  Metsakinnistu väärtus kasvab ajas ja metsa hind on seotud metsa küpsusega

  Metsanoorendik

  Hästi hooldatud kase-, männi- või kuusenoorendike hind võib küündida kuni 4000 eur/ha. Noor kiirekasvuline võsa aga olulist väärtust ei oma ja hind on võrreldav lagedaks raiutud metsamaaga. Nende hinnad ulatuvad tavaliselt kuni 3000 eur/ha. Uuenemata metsamaa hind on madalaim, kuna metsa uuendamine hõlmab endas suuri kulutusi, mis tasub ära end alles kauges tulevikus.

  Latiealine puistu

  Latiealise puistu väärtust tõstab õigel ajal tehtud kvaliteetne hooldusraie. Sellise metsa väärtus võib olla kuni 5000 eur/ha.

  Keskealine mets

  Keskealist metsa peetakse väga väärtuslikuks, sest selles vanuses saab harvendustega esile tuua ja luua tingimused parimate eksemplaride kasvatamiseks ning harvendatud puude arvelt saab tehtud kulusid tagasi teenida. Keskealise metsa hind võib küündida kuni 10 000 eur/ha.

  Küps mets

  Mets on saavutanud oma küpsuse, kui puude vanus või rinnasdiameeter on sobiv uuendusraieks. Küpse metsa väärtus võib küündida 40 000 eur/ha.