Küsi pakkumist

METSA HIND

Metsa ja metsamaa hind on pidevas muutuses, seega parim viis oma metsa väärtust teada saada, on meiega ühendust võtta ja esitada meile metsamaa kohta hinnapäring. Pakkumise tegemist lihtsustab metsamajandamiskava olemasolu, mille andmete põhjal saame teha indikatiivse metsa hinnapakkumise. Kui metsamajandamiskava puudub, saame hinna määrata meie metsataksaatorite abiga. Kui olete pakkumas metsamaad, siis tutvuge ka meie metsa müüki puudutavate teemadega.

 

  Üldinfo / Hinnapäring  Palju on 9 + 3


  Metsamaa hind 2023. aastal

  Metsamaa hind 2023. aastal

  Metsa hind sõltub väga palju olukorrast puiduturul. Kuna turg on kõikuv, on ka hinnad ajas muutuvad. Puidu impordikeeld Venemaalt hoidis eelmise aasta teises pooles puidu hinna kõrgena, kuid 2023. aasta algus on näidanud metsamaterjali kokkuostu hindades langustrendi. Langenud on ka küttepuude ja puiduhakke hinnad, sest tõsine energiakriis on leebe talve tõttu jäänud tulemata.

   

  Kõige väärtuslikumad on küpsed männimetsad, mille maksimaalne hind võib olla kuni 37 000 eur/ha (metsa tagavara u 400 tm). Kuusikute maksimaalne hind võib ulatuda 26 000 eur/ha ning kaasikutel kuni 20 000 eur/ha. Kõige madalama väärtusega on lepikud, mille hektari hind võib küündida 6000 eur/ha.

  Metsamaa hind 2023. aastal

  Metsa hektari hind

  Eesti metsamaa keskmine hind viimasel poolaastal on maa-ameti andmetel ca 8300 eur/ha. Siinkohal tuleb arvesse võtta, et statistikasse on kaasatud ka raiutud metsamaa hind. Kõige väärtuslikumad on olnud Tartumaa, Järvamaa ja Harjumaa metsad. Väiksem on hektari hind Hiiumaal, Põlvamaal ja Võrumaal. Meie keskmine metsamaa ostuhind on viimasel poolaastal olnud ca 10 100 eur/ha. Kuna metsa väärtus on mõjutatud väga paljudest teguritest ja lõpphind võib olla väga kõikuv, siis soovitame täpsema väärtuse teadasaamiseks teha alati metsaomanikul hinnapäring.

  Kuidas kujuneb kasvava metsa hind?

  Metsa asukoht ja juurdepääs

  Metsa hind sõltub metsa asukohast, sest see on otseselt seotud kulutustega metsatehnika ja metsamaterjali transpordile. Mida lähemal ollakse lõppostjale, seda suurem tulu kujuneb metsaomanikule. Puidu väljavedu lihtsustavad ametlike juurdepääsuteede olemasolu ja hea ligipääsetavus. Samuti on keskmiselt rohkem väärt need metsad, mida saab aastaläbi majandada (nt kuival ja kõval pinnasel).

   

  Metsamaa pindala ja puidumaht

  Olulised on metsakinnistu pindala ja kasvava metsa kogumaht. Mida suurem on kinnistu ja raiemaht, seda rohkem kompenseerib see metsa ülestöötamisele tehtavaid kulutusi ja loob parema hinna metsaomanikule.

  Kuidas kujuneb kasvava metsa hind?
  Kuidas kujuneb kasvava metsa hind?

  Kasvava metsa sortiment- oluline hinnakujundaja

  Metsa hinna määrab ka kasvava metsa sortiment. Vähemväärtuslikumaks peetakse kinnistuid, kus puistus on valdavalt kiirekasvulised lehtpuud. Need sobivad peamiselt kütte- ja hakkepuuks. Väärtuslikumad on aeglaselt kasvavad leht- ja okaspuud, millest saab palki.

  Hooldusraiete kvaliteet tagab tugeva tulevikumetsa

  Metsa hinda mõjutab eelnevalt tehtud metsa hooldusraiete kvaliteet. Küps mets, mis on sirgetüveline, hästi laasunud ja haigustevaba (pole mädanikke, üraskikahjustusi, juurepessu jms) on väärtuslikum. Õigeaegselt tehtud valgustus- ja harvendusraie annavad esinduslikematele puudele vajaliku kasvuruumi ja võimaluse saada hiljem kvaliteetset puitu.

  Piirangud mõjutavad metsa hinda

  Teatav mõju metsamaa hinnale võib olla ka metsa kinnistule või piirkonnale kehtivatel piirangutel. Näiteks pärsivad looduskaitsealadel asuva metsa majandamise kitsendused metsade majandamist, mistõttu võib tavapäraselt nende kinnistute hind olla madalam.

  Metsakinnistu väärtus kasvab ajas ja metsa hind on seotud metsa küpsusega
  Metsakinnistu väärtus kasvab ajas ja metsa hind on seotud metsa küpsusega

  Metsanoorendik

  Hästi hooldatud kase-, männi- või kuusenoorendike hind võib küündida kuni 4000 eur/ha. Noor kiirekasvuline võsa aga olulist väärtust ei oma ja hind on võrreldav lagedaks raiutud metsamaaga. Nende hinnad ulatuvad tavaliselt kuni 3000 eur/ha. Uuenemata metsamaa hind on madalaim, kuna metsa uuendamine hõlmab endas suuri kulutusi, mis tasub ära end alles kauges tulevikus.

  Latiealine puistu

  Latiealise puistu väärtust tõstab õigel ajal tehtud kvaliteetne hooldusraie. Sellise metsa väärtus võib olla kuni 5000 eur/ha.

  Keskealine mets

  Keskealist metsa peetakse väga väärtuslikuks, sest selles vanuses saab harvendustega esile tuua ja luua tingimused parimate eksemplaride kasvatamiseks ning harvendatud puude arvelt saab tehtud kulusid tagasi teenida. Keskealise metsa hind võib küündida kuni 10 000 eur/ha.

  Küps mets

  Mets on saavutanud oma küpsuse, kui puude vanus või rinnasdiameeter on sobiv uuendusraieks. Küpse metsa väärtus võib küündida 40 000 eur/ha.

  Soovid rohkem teada metsa hinnastamisest?

  Kuidas kujuneb metsa hektari hind?

  Metsamaa hinna määramisel on olulised metsakinnistu asukoht, ligipääsetavus, aluspind, kinnistul kasvavate puude sortiment ning vanus. Mõju avaldab ka metsa tervislik seisund ja kasvukohatüüp. Samuti, kas kinnistul on piiranguid või muid kitsendusi.

  Kuidas saada metsa müügilt parim hind?

  Juhul, kui omanikul ei ole huvi ise oma metsa majandada, siis kahtlemata on kõige tulusam müüa mets koos maaga. Sellisel juhul on riske vähem ja tehing on notariaalne. Kui soovitakse maksimaalne tulu saada pikemas perspektiivis, siis võib müüa ka ainult raieõiguse. Sellisel juhul tuleb omanikul tegeleda ise oma metsa uuendamisega, et püsiks selle väärtus. Kindlasti soovitame uurida eelnevalt metsaostjate tausta ja võtma pakkumisi mitmelt metsafirmalt.

  Mida tasub enne metsamaa müüki arvesse võtta?

  Maa väärtuse teadasaamiseks tuleb tellida erapooletu metsahindamine oma metsakinnistule. Kinnistut ei soovita müüa esimesele pakkujale ja mittenotariaalse tehinguga. Lisaks tasub alati küsida nõu metsaühistutelt ja kogenud metsandusettevõtetelt, kui endal puudub eelnev kogemus metsamaa müügiga.

  Mis on metsamajandamiskava?

  Selleks, et kasvaks väärtuslik ja terve mets, on tarvis sellega tegeleda. Metsamajandamiskava annab inventeerimisandmete alusel soovitusi metsatöödeks järgneva 10 aasta jooksul. Kava annab ülevaate metsas olevast puistust, selle seisukorrast, vanusest, metsavarudest, kehtivatest looduskaitselistest ja muudest kitsendustest. Jagatakse soovitusi metsa majandamiseks, mis on kooskõlas metsaseaduse, metsa majandamise eeskirja, metsa korraldamise juhendi ja heade metsamajandamise tavadega.